REGLAMENT ESPORTIU LLEIDASLOT

HORARIS - VERIFICACIONS - PENALITZACIONS:

 • CLUB ORGANITZADOR fixarà horari cursa.
 • DIRECTOR DE CURSA podrà modificar els horaris previ avís a tots els INSCRITS.
 • VERIFICACIONS començaran 30' abans de l'hora marcada per l'inici de la cursa.
 • PISTA es tancarà 15' abans de l'hora marcada per l'inici de la cursa.
 • UN COP PASSADA L'HORA OFICIAL DE L'INICI DE LA CURSA, s'entendrà que TOTS ELS COTXES que siguin rebutjats a les verificacions i/o NO ARRIBIN A TEMPS a les VERIFICACIONS OFICIALS, tindran una PENALITZACIÓ de 5 VOLTES. En el cas que llavors NO PASSI LA VERIFICACIÓ per qualsevol motiu se li aplicarà una PENALITZACIÓ ADDICIONAL de 10 voltes, i a més, NO PODRAN DISPUTAR LA POL-E. Desprès HO PODRAN ARREGLAR UN COP DISPUTADA LA POL-E en un temps prudencial de 5 minuts. Si no és arreglat PODRÀ SER SANCIONABLE, en qualsevol moment a criteri del DIRECTOR DE CURSA. UN COP INICIADA LA MÀNIGA CADA PENALITZACIÓ MÍNIM 10 Voltes.
 • PIT STOP: Bonificació 5 VOLTES PISTA-1 darrer minut de cada màniga, per tal d'ARREGLAR, NETEJAR, o CANVIAR quelcom al cotxe. Aquest PIT STOP s'acabarà AUTOMÀTICAMENT amb el SO DE FINAL DE MÀNIGA. Si en aquesta circumstància el cotxe NO ES AL SEU LLOC MARCAT A LA PISTA, llavors perdrà la BONIFICACIÓ.
 • A CRITERI DE DIRECCIÓ DE CURSA, ES POT VERIFICAR EL COTXE EN QUALSEVOL MOMENT. INCIDÈNCIES S’HAURAN DE SUBSANAR EN 5 VOLTES. Mínim penalització 10 voltes.
 • En el cas de VERIFICACIÓ DE MOTORS A FINAL DE CURSA, mínim 5 minuts després, es procedirà ORDINARIAMENT de la següent forma: 1°.Es verificaran els TRES (3) primers classificats.  2°.Tolerància 10%.  3°.En el cas que passin de la tolerància, previa NOVA COMPROVACIÓ,  es PENALITZARÀ amb 20 voltes a cadascú. En el cas de reincidència es doblaran les penalitzacions. SI EL DIRECTOR DE CURSA HO CONSIDERA CONVENIENT ES PODRAN VERIFICAR ELS MOTORS DE LA TOTALITAT DELS PARTICIPANTS o fins que ho consideri convenient.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ LLEIDASLOT:

 • GENERAL INDIVIDUAL CURSA: 25-22-20-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1......1 punts.
 • Puntuació ESPECIALS CUP’s: Igual. 
 • Puntuació addicional per EQUIPS: 3-2-1 Punts, (si es el cas). EQUIPS de 2/3 pilots.
 • CURSA PARTICIPADA premiada amb CINC (5) punts EXTRA.
 • A la classificació GENERAL es descomptarà el PITJOR RESULTAT de cursa. A les ESPECIALS CUP's, NO.
 • Curses COMPLETADES d'un Campionat: Mes 5 punts addicionals al FINAL del Campionat.
 • La POL-E es farà al millor de 3 voltes, màxim 3 minuts.
 • Per optar a qualsevol PREMI o SORTEIG FINAL de CAMPIONAT serà necessari HAVER PARTICIPAT EN UN MÍNIM del 50% de les curses del Campionat corresponent o bé, a lo especificat a cadascun dels Campionats.
 • En cas d'empatar a punts a Final del Campionat es tindran en compte:
  • Les millors posicions.
  • I si així persisteix l'empat es tindran en compte el numero de voltes fetes durant el Campionat per cadascun dels pilots empatats a punts.
 • Les COMES de FINAL de cursa s'agafaran sempre de forma MANUAL quan acabi cadascun dels pilots. Si en el moment d'agafar les comes el cotxe de qualsevol pilot ja s'ha mogut del lloc on va acabar la cursa, la Coma, llavors serà ZERO, (estricte).
 • Totes les curses programades s'hauran de celebrar, siguin quins siguin els participants.
 • En el cas que NO ES CELEBRI per CAUSA DE FORÇA MAJOR, alguna cursa programada s'entendrà SEMPRE que causa BAIXA del Campionat.
 • LES PENALITZACIONS QUE S'HAGIN D'APLICAR SERAN AMB REFERÈNCIA A ACS (www.acslot.es).

DIRECCIONS DE CURSA:

 • A cada cursa s'haurà de nomenar un Director de Cursa el qual tindrà la potestat de sancionar o penalitzar qualsevol anomalia, sigui al vehicle o pel comportament dels pilots o comissaris. Mínim sancionable 5 voltes.
 • Així mateix podrà revisar qualsevol vehicle, motor o lo que cregui convenient des-de que estigui al parc tancat fins acabar la cursa, tot aplicant les sancions corresponents. Mínim penalització per anomalia 5 voltes.

PARC TANCAT:

 • NO ES POT TOCAR EL COTXE, PENALITZACIÓ  5 voltes.
 • PROHIBIT TOTALMENT TOCAR o MANIPULAR EL COTXE ENTRE MÀNIGA i MÀNIGA. El pilot que infringeixi la REGLA será inmediatament SANCIONAT amb 10 voltes i llavors podrà continuar manipulant el cotxe fins que s'iniciï la següent màniga on podrà tornar a començar el cicle d'una NOVA SANCIÓ, (estricte).

TEMPS PER CARRIL:

 • POLE a 3 voltes complertes llençades.
 • MÀNIGUES de 10-15 minuts per carril (GT).
 • MÀNIGUES de  5-8 minuts per carril (F1 i Fruiturisme GT)
 • Confecció mànigues AUTOMÀTICA.
 • Dintre de la màniga elecció de PISTA segons POLE.
 • NO ES POT CANVIAR DE MÀNIGA excepte situació excepcional que valorará Direcció de Cursa.

 

CONDICIONS DE LES CURSES:

 • ORGANITZACIÓ i PREMIS A CÀRREC DE LLEIDASLOT.
 • COMPROMIS DE CADA CLUB DE COL.LOCAR EN LLOC VISIBLE DEL SEU CIRCUIT EL LOGO DE LLEIDASLOT.
 • PREMIS: Per optar a qualsevol premi de FI DE TEMPORADA s'haurà d'haver PARTICIPAT al menys a la meitat de les curses, (50%).

PROCEDIMENT amb MINIM de PILOTS:

En el cas que alguna CURSA no es pugui fer NORMALMENT degut a la NO PRESENTACIÓ d'algún dels PILOTS, o be NO hi hagi UN MINIM DE 5 PILOTS, es procedirà de la següent forma, segons sigui el cas:

 1. Mitjançant PAUSE cada cop que surti algun dels PILOTS participants. Modalitat SENSE COMISARIS o sota mínims de comisaris. LLavors es PENALITZARÀ amb 1/2 volta cada cop que algú se surti del carril, exceptuant els que surtin per tall de corrent.
 2. Si fós el cas que es tinguès d'aplicar alguna d'aquestes NORMES a qualsevol de les mánegues de la mateixa jornada de cursa, llavors queda ben entés que s'haurà d'aplicar a totes les mánegues de la mateixa jornada encara que hi hagi pilots suficients.

REGLAMENT ESPORTIU

Responsable: COORDINADORA LLEIDASLOT

CONDICIÓ INDISPENSABLE

de cadascún dels CLUBS ADHERITS:

 • Vetllar per tal que s'acompleixin tots i cadascún dels punts dels Reglaments.
 • Exposar, a la seu de cada club adherit, durant el temps que duri el CAMPIONAT, el Cartells anunciadors del Calendari de Competició i del LOGO OFICIAL de LLEIDASLOT amb la Certificació corresponent de la Temporada.
 • En el cas que es CONSTATI el NO COMPLIMENT d'algún punt es podrà IMPUGNAR EL RESULTAT DE LA CURSA i podria ser exclosa del CAMPIONAT i per tant també excloure els PREMIS assignats.
 • Es podrán prendre mesures per una propera Temporada.

CRITERIS PER ORGANITZAR UNA CURSA DEL CAMPIONAT 

1. Als locals on es realitzin les curses, restarà totalment “Prohibit Fumar”.

2. Sempre que les instal·lacions  on es realitzi una prova  tinguin la possibilitat de realitzar la regulació de la temperatura, aquesta haurà de ser la mateixa els dos dies de cursa i intentar ser les més adequades per la pràctica del Slot.

3. El dia abans de la primera cursa, es realitzarà l’aspirat de la pista o neteja,  i al acabar cada mànega  es tornarà a realitzar el mateix procediment, a fi efecte de deixar l’estat de la pista en les mateixes característiques. S’enten que el dia dels entrenaments, les caracteristiques de la pista han de ser les mateixes que el dia de la cursa.

No es podrà canviar la data de la cursa EN CAP CAS. Si per qualsevol circumstància la cursa no es pot fer al club corresponent llavors s'haurà de fer a una altra pista que marcarà la Organització.

REGLAMENT 

La participació a la cursa implica l’acceptació del Reglament Esportiu i Tècnic.

INTERPRETACIÓ: Els casos no previstos i els dubtes d’interpretació dels reglaments seran resolts pels coordinadors del campionat i pel representant del club realitzador de la prova, el qual s’haurà de presentar com a tal abans de l’inici de la cursa hi haurà de mantindre la seva posició durant tota la cursa. Aquest haurà de ser un membre del club organitzador, serà el responsable directe de tot el que comporta la cursa, i si cal, podra ser ajudat per algun membre de la coordinadora que es trobi a lloc si hi ha algun problema de interpretacio o de ordre en la mateixa.

INSCRIPCIONS: Es realitzaran dintre de les dates establertes pel organitzador de la prova i mitjançant el vist-i-plau de la Coordinadora del campionat.

Qualsevol dubte o problema el podeu informar al correu de la organitzacio o be via whatsapp 

I la direcció que doni el club organitzador en cada cas.

HORARIS DE LES CURSES: Els horaris de les curses els posaran en coneixement dels pilots i equips cada organització de cada cursa, així com dels entrenaments, i seran els habituals tret de petites modificacions. Les manegues ofertades hauran de ser com a mínim dues en dies diferents, només si el nombre d’inscrits es inferior a l’esperat o molt baix es podrà ofertar una sola data per a la relalització de la cursa.

 

REGLAMENT ESPORTIU
FORMAT DEL CAMPIONAT

 • Aquest any les curses estaran estructurades de la següent manera:
 • ES FARÀ POLE a totes les CURSES.  LLançament i 2 VOLTES RÀPIDES.
 • L'ordre de sortida serà el que estableixi AUTOMÀTICAMENT el propi PROGRAMA "TicTac Slot" , i els cotxes s'hauràn de situar a la sortida a una distancia minima de 20 cm. i màxima de 40 cm. un de l'altre, tipus PARRILLA.
 • L'ordre vindrà establert preferencialment als millors temps de la POLE, o sigui pitjors  POLES primeres mànegues. 
 • Es podrá canviar el CARRIL ESTABLERT pel programa a criteri del club organitzador.
 • Els que no FACIN POLE hauràn de correr primers. 

VERIFICACIONS:

Les verificacions es realitzaran abans de començar la cursa i el club organitzador haurà d’establir un espai prou ampli per poder donar cabuda a un representant de cada equip i poder realitzar el muntatge del vehicle. El temps de muntatge del motor i dels pneumàtics no podrà ser superior de 15 minuts

Si hi hagués un nombre molt important d’inscrits, es realitzarien dues tandes de muntatge i verificacions.

Abans de cada cursa es procedirà per part del responsable de la mateixa, a la neteja de forma separada de cada pneumàtic dels vehicles portats a verificar, aquests no podran sortir del parc de verificacions sense cap excusa. El liquid de neteja serà sempre el mateix i s’escollirà per part de la coordinadora a la primera cursa del campionat.

Amb aquest  temps, el cotxe ha de ser entregat completament muntat, només amb la manca de tancar la carrosseria, a fi efecte de poder ser revisat pel delegat de la Coordinadora. Només es podrà accedir al espai de muntatge amb les eines justes i necessàries per realitzar el muntatge del motor, neumàtics, relacions i engreixat de les parts mecàniques, es prohibeix fer el canvi de trenetes, llantes o el que es pugui considerar com a millorar i manteniment del cotxe.

El delegat de la Coordinadora, o amb la mateixa propietat, el coordinador de la cursa, podrà demanar la col·laboració desinteressada d’algun membre , per ajudar amb les verificacions més tècniques i amb punts que poden quedar amb dubte al moment de les verificacions

Un cop transcorregut el temps màxim de muntatge i algu no hagi acabat, el cotxe passarà a disposició del coordinador de la cursa, el qual al moment que hagi començat la cursa donarà accés al participant per a  que acabi el muntatge i és realitzi la verificació del mateix.

El material per l’engreixat, lubricat i neteja, seran aportats per el club organitzador, quedant completament prohibits fer us d’uns altres, com portar draps propis per la neteja.

En cada cursa es disposarà del testing bench que té el llinàs, aquest serà l’únic aparell vàlid per tal de fer les verificacions, sense excepcions.

 Abans de cada cursa el club organitzador ha de fer les gestions oportunes per a que l’aparell sigui a la seva pista amb temps suficient per fer les verificacions de les curses.

S’enten que els renponsables de les curses tindran la màxima cura de l’aparell, sinó, que sàpiguin que està valorat en 500 euros, que serà la quantitat que hauran de pagar si el perden o l’espatllen.

La forma de fer la verificació serà sempre la mateixa, sense cap excusa, i es farà de la següent manera:

-A la primera cursa s’establirà el corrent a utilitzar durant tot el campionat, i que serà de compliment obligat, tret, i sempre prèvia comunicació a la coordinadora, que algun carril necessiti una alteració del voltatge per tal d’igualar les condicions, i sempre serà realitzat  abans de la primera mànega de la cursa i mai durant la cursa o en posteriors mànegues.

Un cop establert el voltatge, aquest es posarà al testing, per exemple, 12V, i no es tocarà durant tota la verifiació de tots els cotxes ni que baixi durant la comprovació.

Remarcar que les verificacions dels motors només es faran abans de la cursa.

Si la coordinadora creu que és necesari que també es comprovin els gauss dels motors, aquesta establirà la forma de fer-ho .

-Amb la part davantera del cotxe tocant la superficie del testing, s’elevarà la part del darrera de forma manual fins a apropar la roda del darrera amb la marca metàl·lica fins al sensor del testing que mesura les revolucions, quan es comprovi que la marca funciona i es marquen les revolucions, la mesura no pot durar més de 15 segons, un cop passats aquests, s’agafarà com a mesura la més alta que hagi sortit en els ultims 5 segons de la mesura. Llavors tenint en compte la mida de la llanda es calcularan les revolucions del mateix.

Si un motor no supera les verificacions, no pot tornar a ser portat a verificar, s’ha de canviar.

Si durant el campionat la coordinadora creu que s’han de canviar alguns del paràmetres que hi ha al reglament, amb temps es comunicarien els canvis.

INICI DE LA CURSA:

L’inici de la cursa el marcarà el responsable de la mateixa i de forma clara, avisant si s’escau un parell de vegades, si pasades aquestes dues oportunitats els pilots no son al seu lloc la cursa s’iniciarà igualment

A la primera cursa del campionat, es realitzarà una pole, per la pista que el coordinador cregui oportuna, per establir el ordre dels cotxes per les pistes o dels descansos, si fos el cas.

A la resta de curses, l’ordre dels carrils serà establert segons les preferències dels 3 primers classificats, la resta serà a dreta o esquerra de la posició de l’últim cotxe.

L’ordre de canvi de carrils serà el següent:

Circuit de 6 carrils: 1 - 3 - 5 - 6 - 4 - 2

Circuit de 8 carrils: 1 - 3- 5- 7- 8- 6- 4- 2
4. REPARACIONS: Les reparacions, neteja diverses i canvi de neumàtics es realitzaran durant el temps de màniga, davant d’un membre de la coordinadora de la cursa i dins d’un emplaçament específic per fer-ho.

5. EMPAT: En cas d’empat a la cursa, és regirà per la coma i fracció de coma, agafades de forma manual si fent-ho d’aquesta manera segueix amb empat, és miraria la millor màniga per voltes dels pilots afectats i si persisteix l’empat és miraria la segona millor màniga a voltes i així successivament.

 6. AVERÍES TÈCNIQUES: En cas d’averia de la pista, es procedirà a parar la cursa fins la seva reparació. La coordinadora de cursa determinarà a prosseguir amb la cursa i determinarà si s’ha de realitzar una compensació de voltes als afectats. En cas de haver de parar la cursa, motivada per un pilot i es comprova que l’averia es deguda al comandament o al mal funcionament del cotxe, aquest serà penalitzat d’acord amb el  reglament.

7. RECLAMACIONS: Si un pilot inscrit desitja formalitzar una reclamació per la verificació d’un cotxe participant a la cursa o per que consideri injusta l’aplicació del reglament, deurà fer-se per escrit i signada , haurà d’anar acompanyada per un dipòsit de 30,00 € i s’haurà de realitzar durant el temps de cursa i amb un temps màxim de 10 minuts, a descomptar després de la finalització de la mateixa. Si prospera la reclamació, és realitzarà la sanció a l´afectat i es retornarà l’import total de dipòsit al reclamant.

8. INFRACCIONS I SANCIONS:  Per garantir els mateixos criteris sancionadors a les diferents proves del Campionat, s’estableix tant per les infraccions de caràcter esportiu com de caràcter tècnic un reglament el qual coordinarà el campionat, qualsevol punt de millorar o de supressió serà estudiat per la Coordinadora del Campionat i és realitzarà la seva publicació, a fi efecte de tenir el màxim d’informació.

8.1. Esportives.
A. Infraccions lleus:

Infracció

 

Passar el temps reglamentari per muntar el cotxes a les verificacions (15 minuts)

Avis/acabar de muntar el cotxe durant la prova.

No portar la acreditació o no estar acreditat dins de la zona de cursa.

Avis/10 voltes

Deficiència en les tasques de comissari (dormir, parlar pel mòbil escolta música, ... )

Avis/10 voltes

Molestar als pilots de manera reiterada

Avis/10 voltes

 

 

Cridar de manera poc respectuosa a comissaris o a altres pilots

Avis/10 voltes

B. Infraccions Greus:

Infracció

 

No parar a col·locar l’aleró u altres peces obligatòries del cotxe abans d’un màxim de 5 voltes, a partir del avis del coordinador de cursa.(Excepció del causant)

20v + no corrent

Pèrdua de peces a col·locar i no disposar  del recanvi

20v + no corrent

No compareixença en les tasques de comissari

20v + no corrent

Fer aturar la cursa de manera injustificada

25 voltes

No respectar la proporció de temps de cursa entre pilots en el relleu del equip (la queixa s’haurà de realitzar al final de la cursa i és comprovarà pel coordinador de la cursa) (ressistències)

Es descomptaran les voltes del pilot infractor

 

 

C. Infraccions Molt Greus:

Infracció

 

Manca d’educació o manca de respecte a altres  pilots o a la organització

Exclusió

Infracció de las normes fixades com a menjar, veure i fumar dins de la zona de cursa

Exclusió

Iniciar una màniga amb un comandament amb modificacions greus *

Pèrdua de totes les voltes del piloto en totes las mànigues realitzades.

* S’entén com modificació greu, aquelles que comportin un augment de las prestacions, com l’augment dels volts, amperatge, etc.

8.2 Tècniques

A) Infraccions lleus: La sanció que correspongui a aquests defectes consisteix amb un avis i rectificació del defecte presentat pel cotxe a verificar.

- Eixos fora de mida.

- Muntatge d’un element no homologat.

- Llantes sense tapaboques, en el cas que les mateixes vinguin amb el blister (llantes i tapaboques)  

- Cables elèctrics sense la funda de plàstic o incomplerta en part.
B) Infraccions greus: La sanció correspondrà amb  20 voltes.

- No realitzar la rectificació dels defectes lleus detectats i avisats a la verificació.

- Presentar a verificar un cotxe amb més de 3 defectes lleus.

- Manipulació del cotxe fora del emplaçament específic, descrit pel coordinador de la cursa, o fora del temps real de cursa.

- Carrosseria manipulada de manera que millori les prestacions de la mateixa (eixamplats, retalls, ...) igualment com manipulacions dels xassís homologats i de les bancades homologades.

C) Infraccions molt greus: La sanció correspondrà a la exclusió immediata del pilot, encara que segons criteri del coordinador de la cursa, podrà permetre participar al equip (ressitències) però sense la possibilitat de puntuar amb cap categoria.

 - Neumàtics antireglamentaris o tractats amb productes o utensilis que milloren les seves prestacions.

- Acumulació de 2 sancions greus (tant esportives com tècniques)

- Substitució de la carrosseria.

9. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS. (resis)Els equips hauran d’estar formats per un mínim de 2 . Si per alguna circumstancia algun equip no compleix aquesta premissa, podrà participar a la prova però no tindrà dret a puntuar.

Els equips estaran formats per les següents figures:

• PILOT:Tots els integrants del equip hauran de fer de pilot. Serà requisit imprescindible que els pilots d’un mateix equip participin el mateix nombre de mànigues, excepte quan el nombre de pilots i el nombre de pistes no sigui equivalent, poden fer que un membre del equip realitzi una màniga més que la resta de components.

• COMISSARI:Tots els pilots participants tindran que realitzar les tasques de comissari i no es podran rellevar quan aquesta modificació afecti als equips participants, com manca de visibilitat, distracció dels pilots, afecti a altres comissaris, ...

Els comissaris tenen la obligació de mantindre una conducta d’atenció durant tot el temps de la màniga, per la qual no podran parlar amb altres companys, mirar les pantalles de resultats i passar les dades al pilot participant del seu equip ni d’altres, parlar per mòbil, escoltar música, ...

Les funcions del comissari seran les següents;

Col·locar els cotxes accidentats novament a la pista. Retirar de la pista possibles restes del vehicle accidentat o decoració de la mateixa, les qual puguin oferir problemes al normal pas dels cotxes per la mateixa.

Per la correcta col·locació del cotxe a la pista, s’haurà de realitzar el següent protocol;

Primer, es retiraran el o els vehicles accidentats, per que no molestin el pas de la resta de cotxes, els cotxes es retornaran a la pista, de manera que el causant del accident sigui l’últim a col·locar. Per posar els cotxes a la pista, el comissari haurà de vigilar que no pugui afectar a un o altres cotxes que amb aquell moment estiguin passant pel davant de la seva zona i intentant fer-ho el més ràpid possible.

• CAPITÀ:Cada equip nombrarà prèviament al inici de la cursa el capità, que podrà ser un dels pilots integrants o bé el Director Tècnic i Esportiu del equip en qüestió, també serà el portaveu del equip per comunicar-se amb el coordinador de Cursa o amb la coordinadora del campionat i el màxim responsable dels actes dels integrants del equip.

• DIRECTOR TÈCNIC / ESPORTIU: A més de les tasques de capità, podrà obtenir acreditació per accedir a la zona de Pit Lane i realitzar les tasques de mecànic, però no podrà exercir ni de pilot ni de comissari, només quan la mateixa persona també sigui uns dels integrants de pilots del equip.

• MECÀNIC:Podrà realitzar les tasques de mecànic qualsevol component del equip, per realitzar aquesta tasca, l’haurà de realitzar dins de la zona de Pit Lane, si per motius excepcionals no pugues realitzar aquesta tasca cap component del equip, podrà ser el mateix pilot que realitzi la mateixa, també podrà demanar a un company d’un altre equip de la cursa que realitzi les tasques de comissari,  i com a últim, podrà demanar que el coordinador de la Cursa realitzi les tasques de comissari, durant el temps de treballs de mecànic.

10. CATEGORIES. Pendent de posar

11. PUNTUACIÓ. En cadascuna de les curses del campionat s’atorgarà puntuació a tots els pilots participants. Quan una cursa tingui una duració inferior al 50% per motius diversos, la puntuació quedaria reduïda també al 50%. Al acabar la temporada, és comptabilitzaran els 5  millors resultats de cada pilot, si hi hagués un empat , es donaran tants premis com pilots  empatats i hagi.

ABSOLUTA:  25-22-20-18-17-16............ 1 punts

12.1  INSCRIPCIONS:   Les Inscripcions a cadascuna de les CURSES serà de 10€.

12.2  ENTRENAMENTS:  Es podràn fer GRATUÏTAMENT una hora abans de cada cursa.

13.0 PREMIS. S'anunciarán oportunament per cadascuna de les categories que es disputin.